Return to RON HAZELTON’S HOUSECALLS

RON HAZELTON’S HOUSECALLS Formats

GENERIC FORMAT (.pdf)  4/4 Barter Split (beginning 9/10/2018)

Week of 8/12/2019 (.pdf)

Week of 8/19/2019 (.pdf)

Week of 8/26/2019 (.pdf)